Insamling av kommunalt avfall från hushåll

Återvinningsstationer och återvinningscentraler

Materialåtervinningen av hushållsavfall i Sverige sker i huvudsak genom insamling i två flöden, återvinningscentraler och återvinningsstationer.

De bemannade återvinningscentralerna drivs av kommunerna. De obemannade återvinningstationerna drivs av producenterna av tidningar och förpackningar. Där kan bara hushållens tidnings- och förpackningsavfall lämnas. Båda systemen är så kallade ”Bring-system”, dvs hushållen måste själva ta sig till platsen för att kunna lämna sitt avfall till materialåtervinning.

Fastighetsnära insamling

Utöver dessa två huvudsakliga insamlingsmetoder förekommer så kallad fastighetsnära insamling av hushållsavfall. Där kan hushållen – både boende i lägenheter och småhusägare –sortera och lämna sitt avfall. För lägenheter betyder det ofta källsortering i ”soprum” eller ”miljöhus” och och för småhusägare att man källsorterar avfall i flerfackskärl vid fastighetsgränsen, genom optisk sortering i färgade påser, eller tex tvåfackssystem.

Olika lösningar för farligt avfall

Det vanligaste insamlingssystemet för hushållens farliga avfall är inlämning på kommunernas bemannade återvinningscentraler. Nästan hälften av landets kommuner tillämpar även fastighetsnära insamling av hushållens farliga avfall i någon form. Även insamling via miljöbil förekommer i flera kommuner. Mer än hälften av kommunerna har också någon form av konsumentnära insamling av farligt avfall, exempelvis i butiker eller på andra offentliga platser.

Allt fler sorterar ut matavfall

I Sverige finns separat insamling av källsorterat matavfall i ca 225 kommuner. Dessa kommuner har mer eller mindre utbyggda system för insamling, ett fåtal kommuner har endast insamling från storkök och restauranger. Flera kommuner står i startgroparna för att starta matavfallsinsamling.

Latrin och slam

Latrin, toalettavfall i slutna tankar samt slam och filtermaterial från enskilda avlopp utgör vanligtvis hushållsavfall. Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att hämta och omhänderta dessa avloppsfraktioner.


Skriv ut:

Läs mer