Skatter och avgifter

För att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen och öka resurseffektiviteten finns en mängd olika styrmedel, som information eller administrativa och ekonomiska styrmedel. Till ekonomiska styrmedel hör skatter och avgifter, men även skattelättnader och subventioner. Renhållningsavgifterna kan användas för att styra avfallshanteringen i önskvärd riktning, till exempel mot ökad återvinning och utsortering av matavfall.

Skatt på avfall som deponeras infördes år 2000 som ett styrmedel att minska deponeringen. Skatten var då 250 kg per ton, den har sedan höjts i intervaller. Sedan den 1 januari 2015 är deponiskatten 500 kr per ton avfall. Det är deponeringsanläggningen som är skattskyldig. 

Den 1 juli 2006 infördes en skatt på hushållsavfall till förbränning. Skattebeloppet beräknades utifrån en schablon på avfallets innehåll av fossilt kol. Förbränningsskatten avskaffades den 1 oktober 2010.


Skriv ut: