Kommunalt avfall – behandlad och insamlad mängd

Den behandlade mängden kommunalt avfall uppgick år 2020 till 4 839 430 ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg kommunalt avfall 2020.

37 procent, 1 779 660 ton, gick till materialåtervinning, inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 171 kg/person och 10 kilo mer än
föregående år. 

776 280 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 75 kg/person. Det är i en ökning med 8 kilo sedan 2019. 16 procent av det kommunala avfallet behandlades genom biologisk återvinning 2020. 

Energiåtervinningen minskade med nästan 8 procent till 2 240 990 ton, 216 kg/person. 46 procent av det kommunala avfallet gick till energiåtervinning 2020.

Deponering av kommunalt avfall ökade med 14 procent till 42 500 ton, men det är precis som föregående år 4 kg/person. Deponering står för 0,9 procent av den totala behandlingen.

Avfall Web

Statistiken över kommunalt avfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web och från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för kommunalt avfall.


Skriv ut: