Hushållsavfall – behandlad och insamlad mängd

Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick år 2017 till 4 783 000 ton. Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med 2016. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 473 kg hushållsavfall 2017, att jämföra med 467 kg per person 2016.

33,8 procent gick till materialåtervinning, det vill säga 1 617 640 ton eller 160 kg/person. Det är i stort sett oförändrat jämfört med 2016. 

Biologisk återvinning minskade med 2,1 procent till 741 280 ton, eller 73 kg/person. Det betyder att 15,5 procent av hushållsavfallet behandlades genom biologisk återvinning 2017. 2017 hade 223 av landets 290 kommuner separat insamling av källsorterat matavfall.

Allt mer matavfall behandlas genom rötning i stället för kompostering. Dock har matavfall till samrötningsanläggningar minskat med 1,5 procent 2017. Matavfall till centrala komposteringsanläggningar har minskat med 42 procent.

Energiåtervinningen ökade med 6,1 procent till 2 400 440 ton, 237 kg/person. 50,2 procent av hushållsavfallet gick till energiåtervinning 2017.

Deponering av hushållsavfall minskade med 24 procent till 23 650 ton jämfört med 2017, 2 kg/person. Deponering står för 0,5 procent av den totala behandlingen.

Den insamlade mängden mat- och restavfall minskade något till 2 213 540, 219 kg/person. Grovavfallet ökade till 1 760 140 ton, 174 kg/person.

Avfall Web

Statistiken över hushållsavfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web och från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall.


Skriv ut: