Matavfall

Det vanligaste insamlingssystemet för källsorterat matavfall från villahushåll är ett separat kärl, 66 procent av kommunerna använder det systemet. Det finns även flerfackskärl, där olika fraktioner sorteras i separata insatser i två stora sopkärl, och insamlingssystem med optisk sortering av olikfärgade påsar som läggs i samma kärl. Optisk sortering finns i 14 procent av de kommuner som samlar in matavfall. I vissa kommuner förekommer även ett tvådelat kärl för mat- respektive restavfall.

212 kommuner, 73 procent av samtliga, samlar in källsorterat matavfall i varierande omfattning. Många kommuner har insamling från hushåll, storkök och restauranger medan ett fåtal endast har från storkök och restauranger.

Nya krav på påsar för matavfall

En stor del av det insamlade matavfallet behandlas i biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. Från och med 1 januari 2023 får endast godkända insamlingspåsar tas emot av biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. En godkänd insamlingspåse är certifierad enligt EN13432 eller utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Detta innebär att kommuner som vill lämna sitt matavfall till biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel måste kunna visa ett intyg, eller liknande, som styrker att insamlingspåsen uppfyller de nya kraven. 

Bakgrunden till beslutet handlar om att biogödsel måste hålla hög kvalitet för att bibehålla dagens höga förtroende och för att kunna konkurrera med mineralgödsel. Därför är det viktigt att materialet i insamlingspåsarna inte bidrar till oro över vilka ämnen som skulle kunna läcka till biogödseln. Genom att kräva att insamlingspåsarna är certifierade enligt EN13432 eller utvärderade för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004 minimeras risken för att oönskade kemikalier eller tungmetaller migrerar över från påsen till matavfallet under transport, lagring eller i rötkammaren. Det nya kravet är också ett lättförståeligt kvalitetsmått som förhoppningsvis ytterligare förstärker lantbrukets och livsmedelsföretagens förtroende för certifierad biogödsel.

Ladda ner vanliga frågor och svar om det nya kravet på påsar för matavfall.

Insamling av matolja

Det finns kommuner som samlar in källsorterad matolja separat, främst för att minska driftproblem och stopp i avloppssystemet, men matoljan kan även återvinnas eller återanvändas. En rapport från Avfall Sverige visar olika metoder att samla in och behandla oljan. Ett system är att hushållen uppmanas att hälla upp matolja i behållare med tät förslutning och sedan lämna in den till en återvinningscentral. Ett alternativ är att matoljan hälls över i en behållare som sedan läggs i den brännbara fraktionen och går till energiåtervinning.

Det finns olika återvinnings- och behandlingsalternativ för den källsorterade och insamlade matoljan. Den kan användas som

  • råvara för kemisk industri
  • rötning för biogasutvinning
  • framställning av biobränsle
  • energiåtervinning

Skriv ut: