Bakgrund

Det händer mycket inom matavfall, det har kommit ett nytt etappmål om insamling och återvinning och från och med 2024 gäller obligatorisk insamling av matavfall i Sverige. 

Satsningen ”I mål med matavfallet” ska underlätta för aktörer i hela matavfallskedjan att växla upp insamlingen av matavfall och nå etappmålet. 

Etappmålet

”Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.”

För att målet ska kunna nås behöver ansvariga avfallsaktörer fortsätta att utveckla sina insamlingssystem för utsortering av matavfall samtidigt som hushåll, storkök, butiker och restauranger deltar i utsorteringen av matavfallet. ”I mål med matavfallet” kommer tillhandahålla en verktygslåda med förslag på åtgärder för att olika aktörer ska kunna bidra till målets uppfyllelse.

Obligatorisk insamling av matavfall

Regering har beslutat att kommunernas ska ha system för insamling av matavfall på plats senast den 31 december 2023. Det sammanfaller med ikraftträdandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall. EU:s krav inkluderar en större andel av det matavfall som uppstår i livsmedelsbutiker, vid catering etcetera än vad som idag omfattas av kommunens ansvar. Det innebär att de utsorterade mängderna kan öka med cirka 400 000 ton från framför allt hushåll, dagligvaruhandel och restauranger (källa: Naturvårdsverket).

Tidigare etappmål och insatser

Etappmål för matavfall har funnits sedan 2003. Fram till 2010 skulle, enligt dåvarande miljömål, 35 % av matavfallet samlas in. Detta mål ersattes senare av ett mål där målet 50 % av matavfallet skulle samlas in fram till 2018, målet förlängdes till 2020
För att möta upp det första målet om 35% insamling av matavfall tillsatte dåvarande Renhållningsverksföreningen (nuvarande Avfall Sverige) ramprogrammet BUS (utvärdering och uppföljning av biologiska behandlingsystem) som stöd till sina medlemmar för att höja insamling och behandling av matavfall. Den tydligaste slutsatsen från insamlingsdelen var att ha hela kedjan i åtanke. Den erfarenheten tas med in i satsningen ”I mål med matavfallet” där målet är att stötta hela matavfallskedjan. 
 


Skriv ut: