Om oss

Vår verksamhet

Avfall Sverige bevakar och påverkar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Genom en speciella satsning bedrivs utveckling inom hela avfallsområdet. Satsningen har en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt.

Avfall Sverige arbetar med:

Avfall Sverige verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas. Detta måste garanteras både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas. Avfallshanteringen ska utformas kostnadseffektivt och använda bästa teknik till skäliga kostnader.

Vi har kontakt med politiker, myndigheter, departement och pågående utredningar. Vi har även kontakt med närliggande branschorganisationer inom energi- och miljöområdet och med näringslivets sammanslutningar för producentansvar. Avfall Sverige bidrar också aktivt med synpunkter inför politiska beslut, bland annat genom remissvar.

Avfall Sverige bedriver påverkansarbete mot EU på flera sätt. Dels sker påverkan genom de svenska departementens och myndigheternas representation i EU. Dels sker direkt påverkan på EU:s institutioner – främst Europaparlamentet och EG-kommissionen – genom den europeiska avfallsorganisationen Municipal Waste Europe.

Senast uppdaterad - 2022-06-28