Om oss

Utvecklingsprojekt

Avfall Sveriges utvecklingssatsning startade 1998. Sedan dess har cirka 536 utvecklingsprojekt beviljats till en kostnad om cirka 138 miljoner kronor. Tillsammans med medlemmarna har Avfall Sverige under dessa år utvecklat branschen genom relevanta, lättillgängliga och användbara projekt.

Satsningen har under 2021 haft fyra fokusområden:

Övriga utvecklingssatsningar

Tre arbetsgrupper har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och tar beslut om. Det är arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar.

Redan 1990 beslutade arbetsgruppen för energiåtervinning att etablera en gemensam utvecklingssatsning. Denna har en stark anknytning till drifttekniska frågor. Sedan starten har cirka 270 projekt initierats för nästan 62 miljoner kronor. Satsningen finansieras av samtliga svenska avfallsförbränningsanläggningar inom arbetsgruppen med tillsammans 4.5 miljoner kronor för år 2021.

En särskild utvecklingssatsning inom området biologisk återvinning inrättades 2006. Under 2021 satsade 24 medlemmar 495 000 kronor på gemensamma utvecklingsprojekt. Under 2021 beviljades totalt 2 projekt inom satsningen. Fram till och med 31 december 2021 så har totalt 116 projekt beviljats finansiering av arbetsutskottet för satsningen.

Bland Avfall Sveriges medlemmar satsade 30 avfallsanläggningar 770 000 kronor i en gemensam satsning på utvecklingsprojekt under 2021. Även här rör det sig om projekt av mer eller mindre driftsmässig karaktär. Sedan starten 1997 har cirka 130 projekt initierats för cirka 18,3 miljoner kronor.

Rapporter

Resultaten från utvecklingssatsningarna presenteras i första hand som rapporter på Avfall Sveriges webbplats.

Sedan 2008 distribueras rapporterna enbart elektroniskt. Enstaka rapporter och handböcker publiceras i tryckt format. 2021 publicerades sammanlagt 21 rapporter som sträcker sig över hela avfallshierarkin, ekonomi och organisation med mera.

Även andra sätt att förmedla resultat och kunskaper från rapporterna används, till exempel temadagar och kurser, pressmeddelanden, artiklar i tidningen Avfall och Miljö och på webbplatsen. Varje rapport sammanfattas på engelska och ett fåtal rapporter översätts till engelska i sin helhet. Från och med 2019 sammanfattas rapporterna i enklare presentationer, tillgängliga för alla medlemmar.

Interna projekt

Genom beslut på årsmötet 2013 om fördelning av avgifter finns det möjlighet för Avfall Sveriges kansli att utföra interna projekt. Mallar, handböcker och guider som har publicerats på Avfall Sveriges webbplats är exempel på sådana insatser. 191 projekt har genomförts sedan starten 2013.

Utdelning av stipendier

Sedan 2005 delar Avfall Sverige årligen ut stipendier inom området avfallshantering. Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna och examensarbetena på grundnivå vid svenska universitet och högskolor.

Utvecklingskommittén fattar beslut om vem som ska tilldelas stipendier och under åren 2005–2021 har 40 stipendier delats ut. 2021 delades tre stipendier på vardera 15 000 kronor ut. Den ena uppsatsen studerade möjligheter att avskilja koldioxid vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Den andra uppsatsen var en jämförande livscykelanalys om att använda slaggrus eller jungfruligt material i vägkonstruktioner. Den tredje uppsatsen som tilldelades stipendium handlade om kemisk återvinning av textilier.

Senast uppdaterad - 2022-06-28