Om oss

Påverkansarbete

Att påverka och bilda opinion är en viktig del i Avfall Sveriges verksamhet och är centralt för hur organisationen fullföljer uppdraget att ta tillvara medlemmarnas intressen och driva Avfall Sveriges ståndpunkter. Målet är att försöka ligga steget före i olika beslutsprocesser på såväl nationell nivå som på EU nivå, för att om möjligt vara med och påverka utformningen av beslut. Arbetet med att påverka och bilda opinion kan vara att ta egna initiativ baserade på synpunkter som framkommer från medlemmarna eller utgå från externa initiativ som härrör från andra aktörer.  

Arbetet säkerställs genom en bred omvärldsbevakning inom miljö- och klimatfrågor med koppling till avfallshantering, liksom rena sakfrågor inom avfallsområdet.  Det sker också genom kontinuerlig kontakt med riksdag och regering, politiker på lokal nivå samt relevanta politiska tjänstemän och berörda tjänstepersoner i Regeringskansliet, myndigheter och relevanta organisationer till exempel andra branschorganisationer samt med utredningar, forskning och näringslivsaktörer. Motsvarande kontakter sker även på EU-nivå och genom samarbete med europeiska intresseorganisationer. 

Årsmötet anger ramarna för vad Avfall Sverige ska tycka i olika sakfrågor medan styrelse och VD beslutar om vad Avfall Sverige ska tycka i en enskild sakfråga. Avfall Sveriges ställningstaganden återfinns bl.a. i remissvar, skrivelser, genom att arrangera seminarier eller genom att på olika sätt  delta i den offentliga debatten.  

Senast uppdaterad - 2022-09-23