Om oss

Rådgivningen uppskattad medlemsservice

Avfall Sveriges rådgivning är en mycket uppskattad medlemsservice. Som kommunmedlem kan du ställa frågor till Avfall Sveriges rådgivare inom avfallsområdet. Frågorna kan gälla: förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, giftfria kretslopp, energiåtervinning, biologisk återvinning, avfallsanläggningar, insamling, administration, ekonomi, juridik, kommunikation, planering, sortering, transport, utbildning och utveckling. De allmänna råd som Avfall Sverige lämnar inom ramen för medlemsrådgivningen utgör endast generell rådgivning och ska inte ses som juridiskt bindande råd i det enskilda fallet. Det är alltid den enskilde medlemmen som fattar beslut om hur den slutligen ska agera.

Avfall Sveriges publikationer som rapporter, guider och handböcker är också en central del i den rådgivning som står till buds. Digital medlemsrådgivning genom webbinarier erbjuds även.

Privatpersoner som har frågor om avfallshantering är välkomna att söka allmän avfallsinformation på www.sopor.nu och kan även kontakta sin kommun för lokal information. 

Elever från grundskolor och gymnasier rekommenderas att i första hand ta del av informationen i Avfall Sveriges årsskrift Svensk Avfallshantering, besöka www.sopor.nu, www.sopskolan.se samt kontakta sin kommun.  

Kontakta oss på Avfall Sverige

Senast uppdaterad - 2022-08-16