Om oss

Verksamhetsgrupp Slagg/Aska

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom området restprodukter från avfallsförbränning - bottenaska, bottensand och rökgasreningsrester.

Verksamhetsgruppens övergripande mål är att med utgångspunkt från medlemsföretagens intressen och Avfall Sveriges ståndpunkter, verka för att möjliggöra avsättning för, samt hållbar hantering av, restprodukter från avfallsförbränning. Påverkansarbete sker både inom Sverige och EU.

Verksamhetsgruppen syftar även till att vara drivande i och initiera projekt med koppling till ovan beskrivna områden samt att bereda ansökningar till Energiåtervinningssatsningen inom dessa.

Om du har frågor kring gruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Fredrika Stranne. 

Senast uppdaterad - 2022-08-10

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar