Om oss

Lakvattennätverket

Lokal lakvattenbehandling förespråkas numera regelmässigt vid tillståndsprövningar för avfallsanläggningar i Sverige. Lakvatten från aktiva deponier såväl som från avslutade måste hanteras på ett miljömässigt bra sätt. Dessutom tillkommer mer eller mindre förorenade dagvatten/processvatten från lagringsytor, sorteringsytor, behandlingsytor och andra hårdgjorda ytor.

Lakvattennätverket är en plattform för diskussioner om lakvattenrening och kunskapsutbyte vilket är en central del av verksamheten. Nätverket är öppet för alla som har/driver en lakvattenanläggning eller har planer på att bygga en samt för forskare inom universitet och högskola. Till nätverksmötena bjuder vi också in gästföreläsare som ger sin syn på lakvattenhantering.

Nätverket har 1-2 aktiviteter per år i form av antingen nätverksträffar eller kurser. Frågor om lakvatten kan spridas till nätverkets medlemmar via Fredrika Stranne, på Avfall Sveriges kansli. 

Arbetar du med eller är intresserad av de olika typer av mer eller mindre förorenade vatten som uppstår från på en avfalls- eller sorteringsanläggning? Eller kanske driften av olika behandlingssystem och vill dela dina frågor och erfarenheter tillsammans med oss? Anmäl då ditt intresse till Fredrika Stranne för att komma med på vår lista.

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne (föräldraledig)

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar