Användarrådet Avfall Web

Användarrådet medverkar till att utveckla och underhålla Avfall Web utifrån kommunanvändarnas behov. Det innebär bland annat att se över indatadefinitioner, nyckeltal, värderingsgränser och rapporter. Användarrådet består av representanter från regionala nätverk och fungerar som en länk mellan användarna lokalt och systemadministratören för Avfall Web.

Läs mer om Avfall Web

Verksamhetsgruppens inriktning

  • verka för utveckling och användande av statistik och nyckeltal i benchmarking, verksamhetsplanering, utveckling och analyser.
  • verka för att förbättra kvaliteten på data i Avfall Web genom översyn av definitioner och tolkningar av indata. Prioritera inkomna förbättringsförslag från användarna
  • verka för kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom att genom att anordna regionala nätverksträffar
  • initiera och medverka i olika projekt med koppling till statistik, indikatorer och andra användningsområden.
  • medverka i planering av nationella användarträffar och temadagar

Om du har frågor kring Användarrådets arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Jenny Westin på Avfall Sveriges kansli via e-post till jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se eller telefon 040-35 66 15.

Deltagare i Användarrådet

Namn Organisation Regionalt nätverk
Tom Blomqvist Göteborg Kretslopp och vatten GR, Göteborgsregionens kommunalförbund
Mats Cronqvist Stockholm Vatten och Avfall STAR, Stockholmsregionens avfallsråd
Lena Granlöf Timrå kommun Y- och Z Renhållare
Leif Jansson Sunne kommun Avfall Värmland
Sara Carlsson VA SYD, Malmö Sysav-kommunerna
Pär Johansson Rangola verksamhetsutveckling Konsult/VD-nätverk
Mikael Johnsson Vårgårda och Herrljunga Sjuhäradsbygden
Johan Karlsvärd Renhållningen Kristianstad SAMSA, Samarbete om Skånskt avfall
Ingalill Lineruth Vakin, Umeå och Vindeln Samrådsgrupp Avfall (Västerbotten)
Martina Hornwall Motala och Vadstena Def.Waste
Per-Anders Adolfsson Lumire (Luleå) Norbotten
Maria Qvist Gästrike återvinnare Gästrikland
Mats Sjölund VafabMiljö Vafab-kommunerna

Skriv ut: