Stipendiater 2020

2020 fick fyra studenter Avfall Sveriges stipendium, Jesper Nyberg, Tore Johansson samt Olle Trens och Sara Lindgren. 

Jesper Nyberg, Mastersexamen, Lunds Universitet

”Återvinning med ringa risk? Risker, hinder och möjligheter vid återvinning av förorenade schaktmassor för anläggningsändamål”

Denna uppsats har studerat risker, hinder och möjligheter vid återvinning av förorenade schaktmassor för anläggningsändamål i Sverige. Återvinning av schaktmassor för anläggningsändamål minskar behovet av jungfruligt material och mängden massor som behöver deponeras, men är ändå problematisk. De allt högre kostnaderna för deponering i Sverige kan ha lett till att avfall används i onödiga byggen, som ett dolt sätt att göra sig av med avfallet. I dessa fall bidrar återvinningen inte till minskad resursförbrukning, samtidigt som risken för spridning av gifter i miljön ökar. Uppsatsen visar bland annat att tillsynsmyndigheternas kännedom om föroreningsinnehåll i schaktmassor som återvinns för anläggningsändamål ofta är bristfällig. Uppgifter om antalet prov som tagits på schaktmassorna är inte något som i stor utsträckning efterfrågas av myndigheterna, och en betydande andel av de ärenden som har undersökts i studien har inte en provtagning som kan ge ett representativt resultat för schaktmassornas föroreningsinnehåll.

Här kan du läsa uppsatsen

Tore Johansson, Mastersexamen, Karlstads universitet

”Nutidsbeskrivning av PFAS i dagvatten för området Frösö Park med fokus på reningsmetoder och hur PFAS-situationen ser ut för framtiden”

PFAS, sk. högfluorerande kemiska ämnen, är en relativt ny förorening med unika vatten- och smutsavvisande egenskaper som man förstod i början av 2000-talet var farlig både för människor och miljön. Examensarbetet, som genomfördes på uppdrag av Östersunds kommun, syftade att få ökad kunskap om PFAS-problematiken för området Frösö Park. Frösö Park är förorenat av PFAS från tiden då Försvarsmakten var verksam på området. Stora mängder PFAS-innehållande brandsläckningsskum användes i övningssyfte för att släcka bränder. Målet med studien var att undersöka hur dagvattnet från området Frösö Park kan hanteras för att motverka att PFAS läcker ut i Östersunds dricksvattentäkt, Storsjön. I studien redovisas på ett övergripande sätt hur olika reningstekniker fungerar och hur teknikerna skulle kunna fungera utifrån förutsättningarna som finns på området Frösö Park. 

Här kan du läsa uppsatsen

Olle Trens och Sara Lindgren, Mastersexamen, Chalmers Tekniska Högskola

”A digital platform for sharing assets within the culture sector”

Denna masteruppsats har studerat delningskulturen inom Göteborgs kulturliv, för organisationen Returkulturs räkning, i syfte att skapa en delningstjänst för kulturutövare i Västra Götalandsregionen där material och utrustning kan lånas och lånas ut. Det är svårt att locka användare till hållbara delningstjänster. Samtidigt är designområdet User Experience (UX-design) på kraftig uppgång. UX syftar till att sätta användarens upplevelse i fokus genom att studera deras beteendemönster, livsstil och attityder. I en värld där äganderätt och linjär konsumtion (köpa-använda-slänga) är norm sker en krock där delningsekonomi och UX-design är svår att förena. I denna uppsats har designmetodik och användarstudier använts för att skapa ett flöde och en tjänst som tilltalar användarna och som kan få stor spridning - och således också större miljömässig effekt. En digital plattform/hemsida har tagits fram vars utformning erbjuder användarna den information, hjälp och stöd de behöver för att våga genomföra ett första lån från en obekant tjänst. 

Här kan du läsa uppsatsen


Skriv ut: