Avfall Sveriges årsberättelse 2020

Året i korthet

Avfall Sverige

 • Ett nytt gemensamt skyltsystem för sortering av avfall lanserades i halvårsskiftet. Vid årets slut hade cirka 100 kommuner och lika många andra organisationer, som fastighetsbolag, producenter och företag, tagit del av systemet. 
 • Avfall Sverige beviljades medel från Nordiska ministerrådet, NMR, för att, tillsammans med de nordiska kollegorna i Dansk Affaldsforening, Kivo, Samband och Avfall Norge implementera skyltsystemet i samtliga nordiska länder. 
 • På grund av den pågående pandemin ställde Avfall Sverige om hela sitt utbildningsutbud och gav kurser och temadagar digitalt. 
 • Avfall Sveriges årsmöte hölls digitalt för första gången och 304 personer deltog. 
 • Även höstmötet hölls digitalt med temat Effektiv avfallsinsamling – navet i den cirkulära ekonomin med 413 deltagare.
 • Kristianstad utsågs till årets avfallskommun.
 • Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” på Återvinningsgalan gick till Returpunkten Sörab – en central återbruks- och återvinningsverksamhet i Sundbyberg.
 • Avfall Sverige tilldelades ett unikt uppdrag av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att utveckla hantering och förebyggande av avfall i tre städer i Kina, Rwanda och Costa Rica. Projektet genomförs i samarbete med fem kommuner/kommunala bolag. 

Sverige

 • Regeringen fattade beslut om att riva upp producentansvaret för returpapper. Istället läggs ansvaret för insamling och återvinning av gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker på kommunerna.
 • Naturvårdsverket avslog ansökningar från både FTI och TMR om fastighetsnära insamling då inget av bolagen uppfyllde kraven. 
 • Nya datum för bostadsnära insamling av förpackningsavfall samt separat insamling av matavfall sattes. Nu gäller 1 januari 2023 för insamling av förpackningsavfall respektive 1 januari 2024 för matavfall. 
 • Regeringens utredare lämnade förslag på producentansvar för textilier. Avfall Sverige har deltagit i utredningens expertgrupp. Remissvar ska lämnas in i mars 2021. 
 • Regeringen tillsatte en utredning som ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, till exempel mobiler och läsplattor, kan se ut. Avfall Sverige deltar med expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas i april 2021.
 • Regeringen tillsatte en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall, ett så kallat frival.  Avfall Sverige deltar med en expert i utredningen som ska redovisas senast den 12 april 2021. 
 • Naturvårdsverket införde, på uppdrag av regeringen, ett avfallsregister för de som i yrkesmässig verksamhet hanterar farligt avfall. 
 • En skatt på engångsprodukter som muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består av plast föreslogs av en statlig utredning.
 • I juli presenterade regeringen sin plan för en långsiktig och hållbar omställning av samhället, strategi för cirkulär ekonomi. Avfall Sverige välkomnar strategin, men anser samtidigt att andra styrmedel krävs för verklig förändring. I januari 2021 presenterade regeringen en handlingsplan för arbetet.
 • Naturvårdsverket reviderade Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program utifrån nya krav i EU:s avfallspaket.
 • Beslut om ny avfallslagstiftning röstades igenom i riksdagen. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall och att kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan. 

EU och internationellt

 • EU-kommissionen presenterade en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi som en del i den Gröna given. Handlingsplanen innehåller flera steg för hur hållbara produkter ska bli normen.
 • EU beslutade om att införa en ny taxonomi för hållbara investeringar. Taxonomin är en del av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, som antogs 2018. Avfall Sverige anser dock att taxonomin inte tar inte hänsyn till de miljövinster som energiåtervinning och biogasproduktion av avfall medför. 
 • Parlamentet röstade igenom en resolution för att öka hållbarheten genom att främja återanvändning och reparation samt motarbeta metoder som förkortar produkters livslängd.

Skriv ut:

Läs mer