Avfall Sveriges årsberättelse 2021

Året i korthet

Avfall Sverige

 • Arbetet med det nationella skyltsystemet som bidrar till  ökad sortering av avfall fortsatte, bland annat startades en ny webbplats, sverigesorterar.se och den nordiska föreningen EUpicto bildades. 
 • Avfall Sverige, Sobona och Svenskt Vatten tog nästa steg i samarbetet kring branschvalidering för ett antal yrken.
 • Avfall Sverige genomförde en stor studie om fossilfri energiåtervinning. Studien visar på att det är möjligt att nå målen om halverade utsläpp till 2030 och att reducera utsläppen mycket mer till 2045. Men det kräver stora förändringar och starkare styrmedel.
 • Avfall Sveriges årsmöte hölls digitalt och 422 personer deltog.
 • Även höstmötet hölls digitalt på temat Lösningar för återvinning med 349 deltagare.
 • Falun vann priset som årets avfallskommun
 • Avfall Sverige tilldelades ett unikt uppdrag av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att stödja den globala utvecklingen av hållbar avfallshantering. En första del genomfördes under våren, med länder på tre kontinenter. Genom ett nytt samförståndsavtal mellan UNDP och Avfall Sverige fortsätter nu samarbetet. 
 • Tre studenter fick Avfall Sveriges uppsatsstipendium. Uppsatserna handlade om koldioxidavskiljning, slaggrus och textilåtervinning.
 • Avfall Sverige publicerade sina ståndpunkter för textil.
 • Från årsskiftet 2022 är alla svenska kommuner medlemmar i Avfall Sverige. Detta efter att Essunga kommun beslutade att gå med i Avfall & återvinning Skaraborg. 

Sverige

 • Regeringen presenterade Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi
 • Regeringen beslutade att återvinningen av matavfall ska öka. Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.
 • Ytterligare en utredning kring producentansvaret för förpackningar inleddes. 
 • Regeringen föreslog 17 olika ändringar i svenska lagar och förordningar för att införa EU:s engångsplastdirektiv.
 • Utredningen kring pantsystem för småelektronik presenterades. En pant är möjlig att införa, men bör i så fall i första hand fokusera på mobiltelefoner, menar Avfall Sverige som dock är tveksamma till om pant är den optimala vägen till en cirkulär ekonomi.
 • Frival utreddes för fjärde gången. Här föreslogs att verksamheter själva ska kunna välja vem som transporterar och behandlar det avfall som idag faller under kommunalt ansvar. Tvärt emot regeringens intentioner riskerar ett sådant förslag att försvåra möjligheterna att skapa en cirkulär ekonomi, menar Avfall Sverige.
 • Naturvårdsverket meddelade att de ändrar bedömning vad gäller flygaska som tas emot av norska Noah. Att deras behandling inte längre anses vara återvinning skapar en osäkerhet, eftersom den inhemska kapaciteten inte är tillräcklig, menar Avfall Sverige.
 • Regeringen beslutade att satsa 50 miljoner kronor under 2022 för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad tillsyn, ökad gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter. Man beslutade också att göra en bred utredning för att granska omfattningen av brottsligheten på avfallsområdet.
 • Riksdagen beslutade om ett stöd för produktion av biogas. Stödet kommer införas under 2022.
 • Engångsplastdirektivet infördes i svensk lagstiftning. Syftet är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön.
 • Kommunerna har arbetat hårt under året för att få insamlingssystem för returpapper på plats till den 1 januari 2022. 

EU och internationellt

 • EU-kommissionen presenterade Fit for 55, ett paket med förslag om hur utsläppen ska minska med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990.
 • EU-kommissionen beslutade om taxonomin, de riktlinjer som ska vägleda gröna investeringar. Bland annat föreslogs krav på nollutsläpp för alla bilar, vilket i praktiken innebär att biogas som fordonsbränsle utesluts.
 • Avfall Sverige har tillsammans med regeringen verkar för att för samma regler kring EU ETS ska gälla för alla länder. 
 • Det finns ett stort intresse internationellt för det nordiska skyltsystemet. Bland annat har de baltiska staterna, samt Serbien och Portugal visat intresse.

Skriv ut:

Läs mer