Utvecklingsprojekt

Avfall Sveriges utvecklingssatsning startade 1998. Sedan dess har cirka 500 utvecklingsprojekt beviljats till en kostnad om cirka 126 miljoner kronor. Tillsammans med medlemmarna har Avfall Sverige under dessa år utvecklat branschen genom relevanta, lättillgängliga och användbara projekt.

Satsningen har under 2019 haft fyra fokusområden:

  • Klimat
  • Resurseffektivt kretslopp
  • Beteendeförändringar
  • Digitalisering

Övriga utvecklingssatsningar

Tre arbetsgrupper har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och tar beslut om. Det är arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar.

Redan 1990 beslutade arbetsgruppen för energiåtervinning att etablera en gemensam utvecklingssatsning. Denna har en stark anknytning till drifttekniska frågor. Sedan starten har 240 projekt initierats för nästan 54 miljoner kronor. Satsningen finansieras av samtliga svenska avfallsförbränningsanläggningar inom arbetsgruppen med tillsammans 3,9 (3,9) miljoner kronor för år 2019.

En särskild utvecklingssatsning inom området biologisk återvinning inrättades 2006. Under 2019 satsade 22 medlemmar 460 000 kronor på gemensamma utvecklingsprojekt. Under 2019 beviljades totalt 7 projekt inom satsningen. Fram till och med 31 december 2019 så har totalt 111 projekt initierats av arbetsutskottet för satsningen.

Bland Avfall Sveriges medlemmar satsade 30 avfallsanläggningar 750 000 (750 000) kronor i en gemensam satsning på utvecklingsprojekt under 2019. Även här rör det sig om projekt av mer eller mindre driftsmässig karaktär. Sedan starten 1997 har cirka 120 projekt initierats för cirka 17,5 miljoner kronor.

Rapporter

Resultaten från utvecklingssatsningarna presenteras i första hand som rapporter på Avfall Sveriges webbplats.

Sedan 2008 distribueras rapporterna enbart elektroniskt. Enstaka rapporter och handböcker publiceras i tryckt format. 2019 publicerades sammanlagt 32 (37) rapporter som sträcker sig över hela avfallshierarkin, ekonomi och organisation med mera. En ny guide har även producerats. 

Även andra sätt att förmedla resultat och kunskaper från rapporterna används, till exempel temadagar och kurser, pressmeddelanden, artiklar i tidningen Avfall och Miljö och på webbplatsen. Varje rapport sammanfattas på engelska och ett fåtal rapporter översätts till engelska i sin helhet. Från och med 2019 har rapporterna sammanfattats i enklare presentationer, tillgängliga för alla medlemmar.

Interna projekt 

Genom beslut på årsmötet 2013 om fördelning av avgifter finns det möjlighet för Avfall Sveriges kansli att utföra interna projekt. Mallar, handböcker och guider som har publicerats på Avfall Sveriges webbplats är exempel på sådana insatser. 141 projekt har genomförts sedan starten 2013.

Utdelning av stipendier 

Sedan 2005 delar Avfall Sverige årligen ut stipendier inom området avfallshantering. Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna och examensarbetena på grundnivå vid svenska universitet och högskolor.

Utvecklingskommittén fattar beslut om vem som ska tilldelas stipendier och under åren 2005–2019 har 34 stipendier delats ut. 2019 delades två stipendier på vardera 15 000 kronor ut. Den ena uppsatsen tog fram ett verktyg för att bedöma och jämföra olika avfallssystem för hushållsavfall från småhus. Den andra uppsatsen som fick stipendium syftade till att förstå hur individer använder YouTube som ett socialt nätverk för att försöka påverka andra att minimera sitt avfall.


Skriv ut: